საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

გაეცანი აჭარის ბიუჯეტს

უმაღლესი საბჭო ყოველწლიურად სრული შემადგენლობის უმრავლესობით იღებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის შესახებ კანონს და აკონტროლებს მის შესრულებას.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საბიუჯეტო პროცესის შესახებ: 

  • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის შესახებ კანონი მიიღება ყოველწლიურად, უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ხმათა უმრავლესობით
  • მთავრობის თავმჯდომარე, ყოველი წლის 1 ნოემბრამდე, უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს ბიუჯეტის კანონპროექტს, თანდართული მასალებით, რომელშიც გაწერილია ხედვა და პრიორიტეტები
  • წარდგენისთანავე, ბიუჯეტის კანონპროექტი ქვეყნდება უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე
  • ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს მთავრობა უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს, საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი თვის განმავლობაში

უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში, დეტალურად არის გაწერილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ბიუჯეტის წარდგენის, განხილვისა და დამტკიცების პროცედურები.