საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

წარადგინე საკანონმდებლო წინადადება

რა არის საკანონმდებლო წინადადება და ვის შეუძლია მისი წარდგენა?

მოქალაქეებს შეუძლიათ კანონშემოქმედებით პროცესში ჩართვა.

თუ გაქვთ იდეა ახალი კანონის მიღების, კანონში ცვლილების შეტანის ან კანონის ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ, შეგიძლიათ მიმართოთ აჭარის უმაღლეს საბჭოს და წარადგინოთ საკანონმდებლო წინადადება. მისი წარდგენა შეუძლია:

 • საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს
 • თვითმმართველობის ორგანოებს
 • პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გაერთიანებებს
 • იურიდიულ პირებს 

 

რას უნდა შეიცავდეს საკანონმდებლო წინადადება?

 • ავტორისეულ ხედვას და დასაბუთებას
 • არგუმენტირებულ მოსაზრებას, თუ რატომ არის  საჭირო ამა თუ იმ კანონის მიღება ან მისი ცვლილება
 • ავტორის საკონტაქტო ინფორმაციას (ტელეფონის ნომერი, მისამართი)  
 • ავტორის ხელმოწერას

 

 რა სახით შეიძლება საკანონმდებლო წინადადების წარდგენა?

 • კანონპროექტის სახით
 • იმ ძირითადი პრინციპების სახით, რომელთა საფუძველზეც უნდა შემუშავდეს კანონპროექტი
 • კონკრეტული წინადადების სახით

 

იხ.  უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი, მუხლი 89.